pochmurnie
14°
13°
środa
Reklama
Urząd Gminy w Herbach
Wychodzi brak kompetencji urzędników w gminie Herby
28 lipca 2023 r. | 11:54
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła kolejne błędy w księgowości urzędu. Tym razem w sprawozdawczości.

W bilansach z wykonania budżetu Gminy Herby za lata 2019 - 2021 wykazano zobowiązania finansowe krótkoterminowe jako zobowiązania długoterminowe. Było to niezgodne z definicją zobowiązań, zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.). Było to również niezgodne z wymogami § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

Powyższe stwierdzono w:
· bilansie z wykonania budżetu za 2019 r., w którym w poz. zobowiązania krótkoterminowe wykazano 0,00 zł, podczas gdy winna być wykazana kwota 1.221.023,18 zł,
· bilansie z wykonania budżetu za 2020 r., w którym w poz. zobowiązania krótkoterminowe wykazano 0,00 zł, zł, podczas gdy winna być wykazana kwota 1.550.563,57 zł,
· bilansie z wykonania budżetu za 2021 r., w którym w poz. zobowiązania krótkoterminowe wykazano 439.058,73 zł, podczas gdy winna być wykazana kwota 2.120.947,26 zł. Wyżej wskazane kwoty zobowiązań krótkoterminowych występujące na koniec 2019 r. i 2020 r., jak też kwota 1.681.888,53 zł (różnica pomiędzy kwotą wykazaną na koniec 2021 r. w poz. zobowiązania krótkoterminowe a faktyczną kwotą tych zobowiązań), wykazane zostały jako zobowiązania długoterminowe.

Przyczyną powyższej nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów ustawy o rachunkowości przez pracowników Referatu Finansowego.

Przygotowanie w powyższym zakresie danych do sporządzenia ww. sprawozdań należało do Zastępcy Skarbnika Gminy Herby. Nadzór w tym zakresie należał do p. Małgorzaty Cierpioł – Skarbnika Gminy Herby. Bilanse z wykonania budżetu Gminy Herby, sporządzone na 31 grudnia: 2019 r., 2020 r., 2021 r., zostały podpisane przez: p. Iwonę Burek – Wójta Gminy Herby i Małgorzatę Cierpioł – Skarbnika Gminy Herby.

Wniosek nr 6
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Herby w zakresie prawidłowego wykazywania w bilansie z wykonania budżetu zobowiązań finansowych krótkoterminowych, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *