zachmurzenie duże
24°
23°
piątek
Reklama
Urząd Gminy w Herbach
Wójt Burek nie panuje nad pracownikami urzędu?
13 grudnia 2019 r. | 12:59
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Herby za okres od 1 stycznia 2014 r. do 17 września 2019 r.

RIO stwierdziło sporo uwag i naruszeń związanych z pracą urzędników. Wydało również 18. wniosków do Wójta Gminy Herby i jego pracowników.

Postaram się w najbliższym czasie omówić te uwagi. Z całością możecie zapoznać się TUTAJ.

W zakresie zamówień publicznych, RIO zarzuca kilka rzeczy.

W 2018 r. przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa sanitariatów oraz konstrukcji dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, Etap III – Modernizacja kotłowni węglowej, instalacji c.o. i ocieplenie stropu budynku remizy OSP w m. Olszyna przy ul. Klonowej”, nieprawidłowo ustalając warunek udziału w postępowaniu. Określono warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej polegający na wykonaniu minimum jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę/remont/modernizację kotłowni węglowej i instalacji c.o. w budynku użyteczności publicznej, czym naruszono art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Na podstawie sformułowanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający wymagał, aby wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie legitymowali się uprzednim zrealizowaniem co najmniej jednej roboty budowlanej w budynku użyteczności publicznej. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia nie mógł być zatem spełniony przez tych wykonawców, którzy uprzednio zrealizowali wszystkie wymagane przez zamawiającego rodzaje robót budowlanych, jednakże nie były one wykonane w budynku użyteczności publicznej, a zostały zrealizowane w ramach robót zrealizowanych w budynkach niespełniających definicji budynku użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.).

Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przygotował Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych. Specyfikacja została zatwierdzona w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez p. Iwonę Burek – Wójta Gminy Herby.

W zakresie przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego na usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2018/2019 stwierdzono, że zamawiający nie odrzucił oferty wykonawcy, który nieprawidłowo wniósł wymagane wadium. Powyższe naruszało art. 89 ust. 1 pkt 7b w związku z art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wymagał zgodnie z art. 45 ust. 7 Prawa zamówień publicznych, aby wadium wnoszone w pieniądzu było wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wykonawca wniósł wymagane przez zamawiającego wadium gotówką do kasy, co było niezgodne z zapisami SIWZ oraz z art. 45 ust. 7 ww. ustawy. Stosownie do tego przepisu, wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Zgodnie natomiast z art. 89 ust.1 pkt 7b ww. ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Ponadto, zamawiający bezpodstawnie uznał wykonawcę za spełniającego wymagane warunki i nie wezwał go do uzupełnienia wykazu sprzętu – w zakresie dwóch części zamówienia. Zamawiający wymagał dysponowania min. 1 ciągnikiem z napędem 4x4 o mocy min. 80 KM wyposażonym w lemiesze lub 1 koparko-ładowarką kołową z napędem 4x4 wyposażoną w lemiesze – dot. każdej części zamówienia z osobna (zamówienie zostało podzielone na 4 części). Wykonawca w złożonej ofercie na wszystkie cztery części zamówienia wykazał dysponowanie 2 ciągnikami, każdy z nich wraz z pługiem i piaskarką oraz pojazdami: mercedes benz unimog (samochód ciężarowy) wraz z pługiem i piaskarką oraz seat alhambra (samochód osobowy) z posypywarką. Powyższe naruszało art. 26 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Z wyjaśnień udzielonych przez p. Iwonę Burek – Wójta Gminy Herby oraz przez członków komisji przetargowej wynika, że uznano, iż pojazdy mercedes i seat (wraz z dodatkowym wyposażeniem) są pojazdami równoważnymi do wymaganych ciągników lub koparek w zakresie wykonywanej usługi.

Umowę nr IZ.272.132.2018 z dnia 6 listopada 2018 r. z ww. wykonawcą dotyczącą wykonania trzech części zamówienia na kwotę 100.000,00 zł zawarła p. Iwona Burek – Wójt Gminy Herby. Czynności oceny ofert dokonali członkowie komisji przetargowej powołanej na podstawie zarządzenia Nr IZ.0050.50.2017 Wójta Gminy Herby z dnia
18 sierpnia 2017 r.

Wniosek RIO, co do tych naruszeń, to:
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Herby w zakresie:
- formułowania warunków udziału w postępowaniu stosownie do art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),
- oceny prawidłowości wniesienia wadium zgodnie z wymogami art. 45 ust. 7 i art. 89 ust. 1 pkt 7b oraz pkt 2 tej ustawy,
- oceny spełniania przez wykonawców wymaganych warunków postępowania, stosownie do wymogów art. 26 ust. 2 tej ustawy,
mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *