zachmurzenie duże
-2°
-4°
czwartek
Reklama
We wtorek radni uchwalą nowy budżet i zajmą się skargą na dyrektora ZSP w Lisowie
25 grudnia 2020 r. | 12:10
0

We wtorek 29 grudnia o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni uchwalą budżet na 2021 rok oraz rozpatrzą skargę na dyrektor ZSP w Lisowie - Katarzynę Adamik.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji
Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
Odczytanie opinii Komisji Rady Gminy.
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie naniesionych poprawek i wyjaśnień nie uwzględnionych wniosków komisj
Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027.
Głosowanie nad uchwałą budżetową.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Gminy Herby na rok 2021 i lata następne.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2020-2026.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Herby
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lisów.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021.
Zapytania i sprawy różne.
Odpowiedzi na zapytania.
Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
Zakończenie sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *