zachmurzenie duże
17°
16°
czwartek
Reklama
Problemy nawet z kredytem…
07 sierpnia 2023 r. | 09:00
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła kolejne problemy związane z prowadzeniem ewidencji księgowej, tym razem w zakresie kredytu krótkoterminowego.

W 2019 r. nieprawidłowo ujęto w ewidencji księgowej budżetu Gminy Herby na kontach 133 „Rachunek budżetu” i 134 „Kredyty bankowe” operacje dotyczące zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, z naruszeniem zasad ewidencji na ww. kontach określonymi w załączniku Nr 2 (Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego) do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) oraz załączniku Nr 3a (Zakładowy Plan Kont dla budżetu Gminy Herby) do zarządzenie Nr FN.120.2.2018 Wójta Gminy Herby z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Herby, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.).

Na dzień 30 września 2019 r., wartość uruchomionego w kwocie 426.451,00 zł kredytu w linii kredytowej, zaciągniętego na podstawie umowy z dnia 29 lipca 2019 r. w wysokości 1.000.000,00 zł na okres od 29 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., na podstawie dokumentu PK ujęto na koncie 133-08-0001 „Rachunek budżetu” po stronie WN w korespondencji z kontem 134(03) „Kredyty bankowe”.

Następnie na podstawie dokumentu PK, pod datą 1 października 2019 r. ujęto w ww. kwotę zapisem odwrotnym 134 (WN) – 133 (Ma).

Tym samym z ewidencji księgowej budżetu na dzień 30 września 2019 r. nie wynikała informacja o wysokości zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym (brak salda na koncie 133), lecz informacja o zaciągniętym kredycie krótkoterminowym (saldo Wn konta 134).

Zgodnie z wyciągiem bankowym Nr 190/2019 z dnia 30 września 2019 r. przyznany limit kredytu w rachunku bieżącym wynosił 1.000.000,00, a saldo końcowe: (-) 426.451,00 zł. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami wykorzystanie kredytu w linii kredytowej ewidencjonowano na koncie 133 - „Rachunek budżetu” – po stronie WN oraz na koncie 134 - „Kredyty bankowe” – po stronie MA ze względu na ujęcie wymaganej wartości kredytu bieżącego do kwartalnego sprawozdania RB-Z na dzień 30 września 2019 r.

Zauważyć należy, że zgodnie z opisem do ww. konta zawartym w powyższym rozporządzeniu, w ewidencji księgowej organu kwota wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu winna wynikać z salda Ma konta 133. Ponadto, zapisy na koncie 133 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.

W latach 2021 - 2023 (do dnia kontroli) nie zaciągano kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu należało do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie należał do p. Małgorzaty Cierpioł – Skarbnika Gminy Herby.

Wniosek nr 7
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Herby w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu na koncie 133 „Rachunek budżetu”, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 2 (Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego) do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *