zachmurzenie duże
16°
11°
czwartek
Reklama
Pierwsza sesja Rady Gminy Herby w 2022 roku
16 marca 2022 r. | 11:05
0

W czwartek 24 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Herby.

Początek o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
6. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Lublińcu.
7. Sprawozdanie z działalności KPP w Lublińcu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za rok 2021.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021.
10. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Herby w 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Herby.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Herby.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
21. Zapytania i sprawy różne.
22. Odpowiedzi na zapytania.
23. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
24. Zakończenie sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *