zachmurzenie duże
21°
19°
czwartek
Reklama
Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy
18 kwietnia 2022 r. | 09:47
0

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w okresie od 19 kwietnia 2022r.  do 22 kwietnia 2022r.

Maksymalna kwota dofinansowania to 25.000,00 zł.
Refundacje będą udzielane w ramach Funduszu Pracy oraz następujących projektów:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lublinieckim (V)" Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy  na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Stanowiska tworzone będą dla: osób poniżej 30 roku życia zarejestrowanych w tut. urzędzie.
„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu (IV)" Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Stanowiska tworzone będą wyłącznie dla osób powyżej 30 roku życia należących do przynajmniej jednej z następujących kategorii: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu wykształcenia średniego) oraz osoby w wieku powyżej 50 roku życia, zarejestrowanych w tut. urzędzie jako osoby bezrobotne. Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków będą mieli pracodawcy tworzący stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać zgodnie z aktualny wzorem wniosku wraz z załącznikami oraz formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem. Nie będą uwzględniane wnioski niekompletne lub niestarannie wypełnione. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, które wpłyną do urzędu w terminie od 19 kwietnia 2022 r. do 22 kwietnia 2022r. Nie będą brane pod uwagę wnioski, które będą nadawane w trakcie naboru, a dotrą do urzędu po terminie. Kompletne wnioski w formie papierowej należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze w siedzibie tut. Urzędu w godzinach od 07:00-15:00. /PUP Lubliniec/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *