zachmurzenie umiarkowane
20°
16°
piątek
Reklama
Dziś sesja absolutoryjna
15 czerwca 2022 r. | 11:14
0

Dziś o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni będą głosować w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Herby.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności GOPS, ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Analiza wniosków Komisji.
7. Interpelacje skladane przez radnych pisemnie.
8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Herby za rok 2021.
9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Herby za rok 2021.
10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za rok 2021.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2021.
13. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu.
14. Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Rolnictwa o sprawozdaniu.
15. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2021.
16. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
17. Dyskusja.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025.
21. Podjecie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Herby w roku szkolnym 2022/2023.
22. Podjęcie uchwały zmienianiącej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kochanowice.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027.
28. Zapytania i sprawy różne.
29. Odpowiedzi na zapytania.
30. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
31. Zakończenie sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.