zachmurzenie duże
23°
19°
poniedziałek
Reklama
Kto zostanie nowym dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie?
10 czerwca 2022 r. | 08:18
0

Wójt Gminy Herby ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie.

Dokumenty można składać do 13 lipca 2022 roku.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:
I. Organ prowadzący zespół:
Gmina Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby

II. Nazwa i adres zespołu, którego konkurs dotyczy:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lisowie ul. Szkolna 2

III. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r poz. 1449).

IV. Wymagane dokumenty:
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub zespołu, której konkurs dotyczy,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,
3. oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji),
4. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z dnia 7 października 1999 r o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672) lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
języka polskiego.
7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2021 r poz. 289),
11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów(Dz.U. z 2021poz. 1633) – przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.
12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r.poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce( Dz.U. z 2022r. poz.574 z późn. zm), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm),
15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

V. Informacja
1.sposób i termin składania ofert:

a. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Herby (pokój nr 8) lub drogą pocztową z podaniem nazwiska i imienia, adresem do korespondencji zwrotnej i nr telefonu oraz dopiskiem na kopercie:
„ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisowie „
w terminie do dnia 13 lipca 2022 r godzina 15:00.
b. W przypadku nadesłania oferty pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Herby.Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Herby.
VIII. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
IX. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
X. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem zostały załączone do oferty.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.