zachmurzenie duże
21°
19°
czwartek
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Herby. Można zarobić nawet 3300 zł
23 lutego 2022 r. | 11:38
0

Wójt Gminy Herby ogłosiła nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. ewidencji opłat komunalnych. Można zarobić nawet 3300 zł.

ogłoszenie poniżej:

1.Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy Herby, 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33

2. Określenie stanowiska
Podinspektor ds. ewidencji opłat komunalnych

3. Wymagania związane ze stanowiskiem
A. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Wykształcenie – wyższe ekonomiczne preferowane w zakresie rachunkowości lub
średnie ekonomiczne i 3 letni staż pracy
3. Znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Nieposzlakowana opinia.
B. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. Znajomość obsługi komputera, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych,
2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność.

4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Informacje o warunkach pracy:
1. Praca w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Herby
ul. Lubliniecka 33, parter.
2. Praca przy komputerze w tym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy
monitorach ekranowych.
3. Praca wymaga dużego stopnia samodzielności.
4. Budynek Urzędu Gminy posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
5. Wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i zarządzeniem nr
OR.120.26.2020 Wójta Gminy Herby z dnia 20 sierpnia 2020 r w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Herby.

6. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. własnoręcznie podpisane oświadczenia
a. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych ,
b. że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
c. o odbiorze dokumentów po zakończeniu procesu rekrutacji.
6. Kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach
i umiejętnościach ( kursy, studia podyplomowe ).
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku
kandydata –osoby niepełnosprawnej.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Herby, 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 -
kancelaria pokój nr 8 lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu Gminy
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym ( imię i nazwisko, adres) i
dopiskiem „ nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. ewidencji opłat
komunalnych
2. Termin złożenia dokumentów upływa w dniu : 4 marca 2022 r. do godziny 15:00.
3. Oferty które wpłyną do Urzędu Gminy Herby po wyżej określonym terminie lub będą
niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres nadawcy.

8.Informacje dodatkowe
1. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Herby.
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie
posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
3. Posiedzenie komisji i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 8 marca 2022 r.
od godziny 10:00.
4. Kandydat wybrany w drodze naboru przed zatrudnieniem dostarczy zaświadczenie
o niekaralności.
5. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest uzyskanie co najmniej 80 % możliwych do
zdobycia punktów.
6.Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Gminy Herby ul. Lubliniecka 33 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Herby.
www.herby.bipgmina.pl i zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych publikacji
podlegają dane osobowe osoby wyłonionej w wyniku naboru.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *