słabe opady deszczu
23°
23°
piątek
Reklama
W czwartek sesja budżetowa
22 grudnia 2017 r. | 21:14
0

W czwartek 28 grudnia w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach odbędzie się sesja Rady Gminy Herby, podczas której radni będą uchwalać budżet na 2018 rok.

Sesja rozpocznie się o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym – analiza wniosków.
6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
8. Odczytanie opinii komisji Rady Gminy.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
10. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie naniesionych poprawek i wyjaśnień nie uwzględnionych wniosków komisji.
11. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2018-2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Gminy Herby na rok 2018 i lata następne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Lublinieckiego realizacji zadania polegającego na budowie drogi rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2325 S zlokalizowanej na terenie Gminy Herby.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska Gminy Herby na lata 2014-2018 z perspektywą do roku 2025 za lata 2015-2017”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2017-2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2018.
23. Zapytania i sprawy różne.
24. Odpowiedzi na zapytania.
25. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
26. Zakończenie sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *